Global Invest Tillsyn

Våra tillstånd

Tillstånd av Finansinspektionen:

Global Invest är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring. Global Invest har även tillstånd för förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar. I egenskap av försäkringsdistributörer, med nämnda sidotillstånd, står Global Invest direkt under Finansinspektionens tillsyn.

Global Invest är anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Global Invest ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Partner ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Winter