Global Invest Tillsyn

Vår organisation

 

Global Invest Finansförmedling Sverige AB
Stora Torget 3, 1 tr
582 19 Linköping
Organisationsnummer: 556706-5569

 organisationsschema 2017

 

Bolagsstyrning och riskhantering

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, såsom mål och strategier. Styrelsen är även ansvarig för att bolaget fullgör sina skyldigheter som följer av lagen om värdepappersmarknaden samt andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Styrelsen ska därmed fastställa och övervaka genomförandet av bolagets strategiska mål, riskstrategi och intern styrning. För att begränsa och kontrollera risktagande i verksamheten har styrelsen fastställt interna riktlinjer som implementeras i verksamheten. För rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt kontrollfunktioner: riskfunktion, funktion för regelefterlevnad och internrevision.

  

Styrelseledamöter:

Matti Kinnunen, styrelseordförande, född 1958
Tidigare Operativ Chef, Carnegie Investment Bank AB
Antal år i branschen: 36 år
Antal styrelseuppdrag: 6

Roine Boman, ledamot, född 1968
Grundare och delägare i Global Invest
Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare, Insuresec-licensierad         
Antal år i branschen: 20 år
Antal styrelseuppdrag: 3

Jonas Juhlin, ledamot,
född 1969
Delägare i Global Invest
Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare, Insuresec-licensierad
Antal år i branschen: 22 år
Antal styrelseuppdrag: 2

Eva Wågberg,
adjungerad styrelsesekreterare, född 1977
Compliance Officer, Affärsjuridisk Magisterexamen
Antal år i branschen: 17 år 

 

Kunskap, erfarenhet och mångfald

Styrelsens ledamöter har tillsammans en omfattande erfarenhet från näringslivet och den finansiella sektorn. Ledamöterna är väl förtrogna med den verksamhet som Global Invest bedriver och har god förståelse för bolagets verksamhet och de risker som verksamheten exponeras för. Samtliga ledamöter har ledningsprövats och godkänts av Finansinspektionen.

Vid tillsättande av styrelseledamot ska bolagets mångfaldspolicy beaktas som syftar till att tillvarata olika erfarenheter och kompetenser för att nå en ändamålsenlig och samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet Global Invest bedriver. Styrelseledamöter i Global Invest ska inte ha fler styrelseuppdrag än att de hinner lägga ner den tid som krävs för styrelsearbetet i Global Invest.

 

Verkställande direktör

Verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer. Den verkställande direktörens ansvarsområden följer av vd-instruktion som beslutats av styrelsen. Verkställande direktör har ledningsprövats och godkänts av Finansinspektionen.

 

Riskfunktion

Riskfunktion utgör stöd för styrelse och vd att fullgöra sitt ansvar att bedriva verksamheten med en sund riskhantering inom ramen för styrelsens riskstrategi, aptit och limiter. Riskfunktionen är direkt underställd vd och ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer de limiter som styrelsen fastställt. Riskfunktionen rapporterar regelbundet till styrelse och vd och närvarar som adjungerad på styrelsens sammanträden.

 

Funktion för regelefterlevnad

Funktionen för regelefterlevnad utgör stöd för styrelse, vd och medarbetare i arbetet med att säkerställa god regelefterlevnad i verksamheten. Funktionens arbete består av att följa upp och kontrollera bl.a. att verksamheten väl hanterar kundskyddsregler, regler för bolagets tillstånd och tillsyn, m.m. Funktionen för regelefterlevnad är direkt underställd vd och rapporterar regelbundet till styrelse och vd. Funktionen närvarar på styrelsens sammanträden som adjungerad styrelsesekreterare.

 

Internrevision

Styrelsen har uppdragit internrevision till Änglarum Finanskonsult AB. Internrevision ska granska och utvärdera Global Invests organisation och styrning samt bolagets interna kontroll och rapportering. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen och rapporterar till styrelsen minst årligen.

 

 

 

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
autumn